Församlingar

Församlingar
För er som kund kan samarbetet alltså se ut på olika sätt. I exempelvis de församlingar där vi sköter hela den ekonomiska förvaltningen brukar arbetsgången se ut ungefär så här:

• Fakturor som kommer till församlingen ankomststämplas och konteras (man anger hur fakturan skall bokföras, vad man köpt och till vilken verksamhet) och attesteras (godkänns genom signatur av behörig tjänsteman/förtroendevald) och lämnas sedan till oss för betalning. I de församlingarna vi idag förvaltar, har man genomfört en decentralisering av ekonomiansvaret, vilket innebär att man har ansvar för sitt eget arbetsområde; t.ex. församlingspedagogen har ansvar för barn- och ungdomsverksamheten, kyrko- och kyrkogårdsvaktmästaren för kyrka, begravningsverksamhet och ev. fastigheter.
• Löner hanteras ungefär på samma sätt. De som arbetat åt församlingen under månaden skriver en tjänstgöringsrapport/räkning, denna attesteras och konteras och lämnas till oss för utbetalning.
• Kundfakturor skrivs av er eller oss efter underlag ni lämnar.

Allt detta och andra intäkter som kommer till församlingen bokförs och stäms av varje månad, varefter vi skickar rapporter till dem/den hos er som utsetts som ansvariga.

• Budget och årsredovisning upprättas av oss och er i samarbete, vi bistår med siffror och ekonomiskt kunnande och ni med kännedom om verksamheten och framtidsvisioner. Denna behandlas och fastställs sedan av kyrkoråd och fullmäktige i vanlig ordning.

Utöver dessa så erbjuder vi även:

• Skatte- och avgiftsredovisning
• Kontrolluppgifter
• Löpande pensionsregistreringar
• Personal- och lönestatistik
• Arbetsgivarintyg
• Planera budgetarbete
• Sammanställa budgetmaterial
• Medelsplacering
• Medverka vid nyupplåning
• Ekonomisk statistik
• Bevakning av gravskötselavgifter och övriga avgifter
• Deklarationer
• Biträda vid löne- och MBL-förhandlingar